Bảng giá Cloud VPS NVME

VPS BEST SELLER 1-1-20 (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 50.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 1-2-20 (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 70.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 2-4-20 (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 130.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 4-6-20 (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 180.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 4-8-40 (E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 240.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 1-2-20 (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 100.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 2-1-20 (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 100.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 2-4-20 (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 160.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 4-6-20 (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 210.000đ /tháng

Đặt hàng

VPS NVME 4-8-40 (E5-2667V4 3.2Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 270.000đ /tháng

Đặt hàng