Bảng giá VPS PLATINUM NVME

PLATINUM NVME 1-1-20 (Xeon 8163 2.5ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 60.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 1-2-20 (Xeon 8163 2.5ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 80.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 2-1-20 (Xeon 8163 2.5ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 80.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 2-4-20 (Xeon 8163 2.5ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 140.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 4-6-20 (Xeon 8163 2.5ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 190.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 4-8-40 (Xeon 8163 2.5ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 250.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 1-1-20 (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 100.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 1-2-20 (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 140.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 2-1-20 (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 140.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 2-4-20 (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 200.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 4-6-20 (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 250.000đ /tháng

Đặt hàng

PLATINUM NVME 4-8-40 (Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Ip: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

Từ 310.000đ /tháng

Đặt hàng